Цени - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.06.2022 г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

165,70

до 1054,599 MWh

156,71

 

 

от 1054,600 MWh до 10545,999

 MWh

151,25

 

 

над 10546,000 MWh

149,08

 

до 52,729 MWh

 

165,92

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

165,77

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

164,41

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

162,53

 

над 2109,200 MWh

 

161,03

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2021г. - 30.09.2022 г., е в размер на 0,6963 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.06.2022 г. е в размер на 2,0724 лв./MWh, без ДДС.


Месец

2022г.

Цена за достъп

лева/МВтч

Цена за пренос

лева/МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

3,5852

0,6963

10,598

Февруари

3,5079

0,6963

10,574

Март

3,5106

0,6963

10,598

Април

3,2827

0,6963

10,616

Май

3,3005

0,6963

10,720

Юни


0,6963


Юли


0,6963


Август


0,6963


Септември


0,6963


Октомври      

Ноември

      


         

Декември

     


              


„Комекес“ АД, гр. Самоков

уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.06.2022 г., крайната цена на природния газ e намалена:

от 227,1656 лв./МВтч на  202,1624 лв./МВтч

(или от 2,41 лв./нм3 на  2,14 лв./нм3, при коефициент 10,720).


Увеличението на цената се дължи на утвърдено от КЕВР повишаване на цената на „Булгаргаз“ ЕАД.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Комекес“АД, гр. Самоков

уведомява своите клиенти, че във връзка с Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ, с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение №31 на МС, ще бъдат направени приспадания от сметките на клиентите, използващи природен газ за битови нужди. Компенсациите ще бъдат отразени във фактурите през месец Юни, както следва:

 

·   Компенсацията на сметката за месец Декември е в размер на 26,77 лв./MWh, която ще бъде начислена върху сумата без ДДС.

·    Компенсацията на сметката за месец Януари е в размер на 42,31 лв./MWh, която ще бъде начислена върху сумата без ДДС.

   Компенсацията на сметката за месец Февруари е в размер на 30,54 лв./MWh, която ще бъде начислена върху сумата без ДДС.

     Компенсацията на сметката за месец Март е в размер на 32,47 лв./MWh, която ще бъде начислена върху сумата без ДДС.

Компенсацията на сметката за месец Април е в размер на 51,27 лв./MWh, която ще бъде начислена върху сумата без ДДС.

Компенсацията на сметката за месец Май е в размер на 70,90 лв./MWh, която ще бъде начислена върху сумата без ДДС.

Получените разлики ще бъдат прихванати от сметката за месец Май, като дължимата сума ще бъде съответно намалена с получените разлики. 

Комекес АД
Назад към съдържанието