Цени - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.05.2021 г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

62,05

до 1054,599 MWh

53,06

 

 

от 1054,600 MWh до 10545,999

 MWh

47,60

 

 

над 10546,000 MWh

45,43

 

до 52,729 MWh

 

62,27

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

62,12

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

60,76

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

58,88

 

над 2109,200 MWh

 

57,38

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2020г. - 30.09.2021 г., е в размер на 0,6496 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.04.2021 г. е в размер на 2,3883 лв./MWh, без ДДС.

Месец

Цена за достъп

лв./МВтч

Цена за пренос

лв./МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

4,1061

0,6496

10,512

Февруари

3,8670

0,6496

10,507

Март

3,1191

0,6496

10,512

Април


0,6496


Май


0,6496


Юни


0,6496


Юли


0,6496


Август


0,6496


Септември


0,6496


Октомври    

Ноември

  


      

Декември

          


                    


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА „КОМЕКЕС“АД,

 

Уведомяваме ви, че Комисията за енергийно и водно регулиране, на свое закрито заседание, проведено на 01.04.2021г., ОТЛОЖИ вземането на решение за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик „Булгаргаз“ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители (какъвто е и „Комекес“АД).

„Комекес“АД ще изготви фактурите за заявените за м. април количества по цените за м. март, като след вземане на окончателно решение от КЕВР и при цена за месец април, различна от тази за месец март, ще извърши изравняване в следващите фактури.

Комекес АД
Назад към съдържанието