Цени - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.01.2021 г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

51,27

до 1054,599 MWh

42,28

 

 

от 1054,600 MWh до 10545,999

 MWh

36,82

 

 

над 10546,000 MWh

34,65

 

до 52,729 MWh

 

51,49

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

51,34

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

49,98

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

48,10

 

над 2109,200 MWh

 

46,60

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2020г. - 30.09.2021 г., е в размер на 0,6496 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.01.2021 г. е в размер на 3,2861 лв./MWh, без ДДС.

Месец

Цена за достъп

лв./МВтч

Цена за пренос

лв./МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

2,8446

0,4905

10,530

Февруари

3,0581

0,4905

10,542

Март

3,1657

0,4905

10,551

Април

2,4005

0,4905

10,577

Май

2,6182

0,4905

10,560

Юни

2,7494

0,4905

10,600

Юли

2,6970

0,4905

10,561

Август

2,6479

0,4905

10,554

Септември

2,6399

0,4905

10,561

Октомври

3,8497

0,6496

    10,536

Ноември

  3,0085

0,6496

      10,520

Декември

          3,6932

0,6496

                    10,520


„Комекес“АД, гр. Самоков

уведомява своите клиенти, че с допълнение на Закона за енергетиката (в сила от 24.04.2020г.) е определен механизмът за възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ:

 

·        В 30-дневен срок от влизане в сила на закона КЕВР  ще приеме решения за утвърждаване на (намалените) цени на природния газ, по които общественият доставчик („Булгаргаз“ЕАД) продава природен газ, за периода 05.08.2019г. – 31.03.2020г. (поотделно за всеки месец).

·        В срок до 20 дни от приемане на решенията за утвърждаване на намалените цени общественият доставчик „Булгаргаз“ЕАД  ще изчисли сумите и ще сключи споразумение с „Комекес“АД за възстановяването им.

·        В едномесечен срок  „Комекес“АД ще изчисли разликата и подлежащата на възстановяване сума за всеки един клиент.

·        Получената разлика ще се приспада от дължимите от клиентите суми, до изчерпване на тази разлика. За приспадането се издава известие към фактура.

·        „Комекес“АД ще  възстановява разликата по под формата на парична сума на лице, което е загубило качеството на клиент и не дължи суми за природен газ, въз основа на писмено заявление, в което се посочва банкова сметка, по която се превежда сумата.

Комекес АД
Назад към съдържанието