Цени - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.01.2022 г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

157,75

до 1054,599 MWh

148,76

 

 

от 1054,600 MWh до 10545,999

 MWh

143,30

 

 

над 10546,000 MWh

141,13

 

до 52,729 MWh

 

157,97

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

157,82

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

156,46

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

154,58

 

над 2109,200 MWh

 

153,08

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2021г. - 30.09.2022 г., е в размер на 0,6963 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.01.2022 г. е в размер на 3,3993 лв./MWh, без ДДС.


Месец

2021г.

Цена за достъп

лева/МВтч

Цена за пренос

лева/МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

4,1061

0,6496

10,512

Февруари

3,8670

0,6496

10,507

Март

3,1191

0,6496

10,512

Април

2,9010

0,6496

10,511

Май

3,6592

0,6496

10,526

Юни

3,1645

0,6496

10,620

Юли

3,3198

0,6496

10,568

Август

3,8058

0,6496

10,522

Септември

3,3750

0,6496

10,536

Октомври

2,8407

0,6963

   10,542    

Ноември

     2,9876  

0,6963

     10,547    

Декември

     3,5241 

0,6963

             10,548 


„Комекес“ АД, гр. Самоков

уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.01.2022 г., крайната цена на природния газ e увеличена:

от 156,5437 лв./МВтч на  194,2147 лв./МВтч

(или от 1,65 лв./нм3 на  2,05 лв./нм3, при коефициент 10,548).


Увеличението на цената се дължи на утвърдено от КЕВР повишаване на цената на „Булгаргаз“ ЕАД.

 

Цените за небитови клиенти са посочени на сайта на „Комекес“ АД – www.komekes.com , както и в офиса на ул. „Авксентий Велешки“ №6

Комекес АД
Назад към съдържанието