"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2012 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

Нашата мисия

Нашата цел е да подобрим и усъвършенстваме комплексно енергийната база в икономиката и обществено- административния сектор в рамките на газифицираните от нас региони.

Давайки технически решения на нивото на най-добрите европейски практики, ние създаваме предпоставки за предлагане на добри и разумни цени, което пряко повишава качеството на живот на клиентите ни.

Ние повишаваме цялостно конкурентноспособността на предприятията като оптимизираме енергийните им разходи. Използвайки екологично чисто и ефективно гориво, клиентите ни ще бъдат подготвени да отговорят на високите изисквания по отношение на екологичните параметри на производството при влизането на България в Европейския съюз през 2007г.

Като предлагаме нови енергийни решения, ние подобряваме и цялостната екология в регионите, в които работим. В близко време това ще създаде предпоставки и възможности за оптимално използване на естествения им икономически ресурс – туризма и селското стопанство.

Нашата философия

От самото начало на дейността си ние полагаме основата на диалог и прозрачност на нашите действия. Ние залагаме на партньорство с местната власт и държавата, в което партньорство ключова позиция има крайният клиент.

Ние изповядваме открито и честно отношение към нашите клиенти. Имаме твърд и принципен подход да изпълняваме задълженията си, да носим отговорностите, които произтичат от тях, но да не позволяваме на никого да засяга неоснователно интересите на компанията и на хората, работещи в нея.

Проектите за газификация не са само мрежа за доставка на природен газ, а цялостно решение за оптимизацията на енергетиката на населеното място. Целта ни е да предложим реални идеи, които да започнат да се осъществяват веднага на обществено приемлива цена. От съществено значение за нас е да предложим най-добрите технически решения, които да удовлетворят потребностите на крайните ни клиенти, съобразно с инфраструктурата на населеното място.

Създавайки конкурентна среда чрез използването на външни изпълнителни, ние се стремим да защитим обществения интерес като постигнем ниска цена и възможно най-високо качество на инвестициите. Имаме оптимална организация, която позволява да контролираме детайлно инвестираните средства на всички нива.

Макар и да няма философията на социално подпомагане, газоразпределителната дейност играе огромна социална роля, защото предлага на крайните потребители алтернативата на едно екологично чисто и много по-евтино гориво.

Целта ни е да съдействаме на консуматорите от обществения сектор, свързани с обслужването на обекти със социално значение, да оптимизират разходите си, с което да подобрят финансовия, а от там и социалния статус на своите институции.

Съзнанието, че управляваме ресурси на околнната среда ни насочи към идеята за непрекъснато подобряване на качеството, което се изразява в разумното използване на средствата на компанията и прозрачното им управление.

Наша задача е да обръщаме внимание не само на целите, пряко свързани със сферите ни на дейност, но и на социални цели, които рефлектират пряко върху качеството на живот на нашите клиенти.

Нашата отговорност е към крайните ни клиенти, бизнеспатньорите ни и нашите акционери. В същото време ние осъзнаваме отговорността и задълженията, които поемаме към държавните и местни институции, хората в газифицираните от нас региони и към околната среда като цяло.