Цени - ''Комекес'' АД

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.04.2020г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

49,54

до 1054,599 MWh

40,55

 

 

от 1054,600 MWh до 10545,999

 MWh

35,09

 

 

над 10546,000 MWh

32,92

 

до 52,729 MWh

 

49,76

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

49,61

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

48,25

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

46,37

 

над 2109,200 MWh

 

44,87

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2019г. - 30.09.2020г., е в размер на     0, 4905 лв/MWh, без ДДС и акциз.

Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Месец

Цена за достъп

лв./МВтч

Цена за пренос

лв./МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

2,8446

0,4905

10,530

Февруари

3,0581

0,4905

10,542

Март

3,1657

0,4905

10,551

Април


0,4905


Май


0,4905


Юни


0,4905


Юли


0,4905


Август


0,4905


Септември


0,4905

Октомври
Ноември
Декември
Комекес АД
Назад към съдържанието