© Copyrights 2012 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

Дружеството "Комекес"АД притежава следните лицензии от Държавната комисия за енергийно регулиране на 

Р. България :

     

1.Лицензия № Л -174-08/17.12.2004г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ

2.Лицензия № Л - 174-12/27.04.2009г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител

"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.