"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2018 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

БЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ

В ПРОГРАМА „ДЕЗИРЕ“

 

„Комекес“АД уведомява своите клиенти, възползвали се от Програмата за ускорена газификация „ДЕЗИРЕ“, както и всички бъдещи потенциални клиенти, че от 09.07.2018г. са в сила нови правила по Програмата.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ

Правилата са по благоприятни за бъдещи клиентите, в сравнение с досегашните, като се предвижда финансиране по Програмата на 30% (вместо досегашните 20%) от разходите  за проектиране и изграждане на вътрешни газови инсталации, без ДДС, както и 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа, без ДДС (до момента цената за присъединяване не се финансираше). Общият размер на помощта е ограничен на 1200 Евро за обект/клиент.

Желаещите да участват в Програмата подават необходимите документи в офиса на „Комекес“АД.

 

КОМПЕНСИРАНЕ НА  КЛИЕНТИ, ВЕЧЕ УЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА

Новите правила предвиждат допълнително компенсиране на клиентите, получили вече безвъзмездна финансова помощ по Програмата, както и допълнителна помощ за клиентите със започнати, но все още неприключили процедури.

·        Клиентите на „Комекес“АД, вече участвали в Програмата, ще получат допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на:

o   Допълнителни 10% от разходите  (без ДДС) за проектиране и изграждане на вътрешни газови инсталации

o   Допълнителна сума в размер на цената за присъединяване (без ДДС)

 

Общият размер на помощта не може да надвишава 1200 Евро за обект/клиент.

 

·        С начислените допълнителни суми ще бъде намалявана нетната (без ДДС) месечна стойност на консумирания в съответния обект природен газ за бъдещ период, като клиентът ще дължи само стойността на ДДС. Намаляването на месечните сметки ще продължи до изчерпване на допълнително отпуснатите суми.

 

Пример:

o   Клиентът А.А. е участвал по Програмата и е получил безвъзмездна финансова помощ в размер на 800 лв. (20% от 4000 лв. - цената без ДДС на инсталацията).

o   Клиентът е платил цена за присъединяване към газоразпределителната мрежа в размер на 250 лв (без ДДС).

o   По новите правила ще му бъде определена допълнителна финансова помощ в общ размер на 650 лв.: 400 лв. (10% от 4000 лв. - цената на инсталацията, без ДДС) и 250 лв (100% от цената за присъединяване, без ДДС).

o   След като Управляващият орган по Програма „Дезире“ преведе на „Комекес“АД определената допълнителна финансова помощ, клиентът ще дължи по месечните си сметки за консумиран природен газ само ДДС, докато бъде изчерпана за съответните месечни сметки сумата от 650 лв.

 

·        За да се възползват от новите правила, клиентите на „Комекес“АД трябва да подадат в офиса на Дружеството заявление по образец.

·        Намалението на месечните сметки ще започне от месеца, следващ месеца, в който Управляващият орган по Програма „Дезире“ е превел на „Комекес“АД определената допълнителна финансова помощ

 

Повече информация:  в офиса на „Комекес“АД:  гр. Самоков, ул.“Авксентий Велешки“6, тел.: 0722 66880 (през работни дни – от 08:00 до 17:00ч)