654,32

лв/МВтч

60,85

56,98

52,51

50,78

65,49

64,73

63,12

62,18

59,86

698,03

Цена за

пренос

0,3991

лв/МВтч

"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

        ЦЕНИ

© Copyrights 2019 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

КЕВР утвърждава за ,,Комекес ''АД пределна продажна цена за  разпределение и снабдяване,  както следва:

Цените са без ДДС и акциз.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители, по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на ''Булгартрансгаз''ЕАД.

Битови потребители

лв/МВтч

лв/МВтч

лв/хнкм

лв/хнкм

лв/хнкм

Януари

лв/МВтч

МВтч/хнкм

Коефициент/

калоричност

10,550

Цена за достъп

3,1525

месец

до 20 хнкм/год.

до 100 хнкм/год.

до 1000 хнкм/год.

над 1000 хнкм/год.

до 5 хнкм/год.

до 20 хнкм/год.

до 100 хнкм/год.

до 200 хнкм/год.

над 200 хнкм/год.

Промишлени потребители

Обшествено-административни и търговски потребители

Небитови потребители

''Комекес'' АД

66,02

602,45

555,19

536,90

692,43

684,39

667,37

657,43

632,90

ЦЕНИТЕ СА В СИЛА ОТ  01.01.2019 г.